NLP 1 -Effektiv Kommunikation

3 dage, kr. 15.500,-